Stowarzyszenie

Dane podstawowe:

Pełna nazwa: 

Stowarzyszenie Aktywny Stary Sącz

Forma prawna:

Organizacja pozarządowa

NIP:

734 359 44 97

KRS:

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym

Data wpisu do KRS

Regon

388725656

Numer rachunku bankowego:

16 8816 0001 2001 0014 4993 0001

Dokładny adres:

Ul. Bandurskiego 33
33-340 Stary Sącz

Telefon 509321578

Adres email: kontakt@aktywnystarysacz.pl

Nasze władze:

Zarząd Stowarzyszenia:

Sławomir Szczepaniak – Prezes Zarządu

Julia Dziedzic  – Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Czajka – Jawor – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Piotr Dyrek – Przewodniczący Komisji

Monika Burnagiel – Członek Komisji

Oskar Szot – Członek Komisji

Członkowie:

Sławomir Szczepaniak

Julia Dziedzic

Katarzyna Czajka- Jawor

Marek Dziedzic

Piotr Dyrek

Monika Burnagiel

Piotr Broniszewski

Oskar Szot

Aleksander Szczepaniak

Tadeusz Duda

Paweł Pierzchała

Elżbieta Mrówka

Cel działania:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, festynów oraz innych imprez i występów artystycznych,
 2. organizowanie inicjatyw wspierających rozwój ekologii,
 3. organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych, integracyjnych i charytatywnych,
 4. organizację różnego rodzaju kursów, warsztatów, pokazów, szkoleń i prezentacji,
 5. organizację zbiórek publicznych i akcji charytatywnych,
 6. wspieranie wszelkich form aktywnego wypoczynku,
 7. organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 8. podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  podejmowanie i wspieranie inicjatyw przyczyniających się do wzrostu sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej społeczeństwa,
  stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
 9. udzielanie pomocy Polakom, znajdującym się w trudnej sytuacji bytowej,
  a w szczególności zapewnienie pomocy charytatywnej i socjalnej, oraz
 10. organizowanie wsparcia materialnego jako zadośćuczynienie za podtrzymywanie polskości i polskiej kultury za granicą,
 11. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia,
 12. promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej,
 13. wspieranie Rodzin w trudnej sytuacji bytowej,
 14. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami o podobnych celach działania w Polsce i za granicą – z administracją publiczną rządową i samorządową, sektorem gospodarczym, podmiotami ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwami społecznymi i organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie dla realizacji celów, o których mowa w ust. 1 prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta może przyjmować formę nieodpłatną lub odpłatną.

Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.